සහතිකය

සම්මාන

ජාතික සම්මානය අධි තාක්‍ෂණ ව්‍යවසාය සහතිකය

පළාත් අධි තාක්‍ෂණික පුද්ගලික ව්‍යවසාය සහතිකය

පළාත් අධි තාක්ෂණික ව්‍යවසාය

සුදුසුකම්

ISO9001

සහතික කිරීම

CE

ලිපි වාර්තාව-DLF

L340v2

පේටන්ට් බලපත්ර

JH2020122

JH2020123

JH2050182

JH2020122

JH2020123

JH2050182

7403515

7198604

12933787

12772845

12944197